Formuła 1: Startuj z nami
Logowanie
Aktualności
GP Bahrajnu
Kącik fana F1
Publicystyka
Strefa wspomnień
Kontakt z nami
Projekt F1 > F1LC > Regulamin F1LC
Regulamin F1 Live! Competition
--

§ 1. Podstawowe zasady

 1. Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna zwana dalej typującym.
 2. Celem konkursu jest trafne typowanie kierowców, którzy zajmą pierwsze sześć miejsc, oraz jednego kierowcy, który nie ukończy wyścigu, we wszystkich wyścigach Grand Prix Formuły 1 w danym sezonie.
 3. Konkurs jest podzielony na rundy, a liczba rund jest równa liczbie wyścigów Grand Prix Formuły 1.
 4. Każda runda odpowiada jednemu wyścigowi.
 5. Termin typowania wyników w każdej rundzie biegnie od dnia rozpoczęcia konkursu i mija na 1 godzinę przed rozpoczęciem, odpowiadającego danej rundzie, wyścigu.
 6. Termin rozpoczęcia konkursu jest ogłaszany przez prowadzącego po podaniu przez wszystkie zespoły listy ich kierowców.
 7. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: w kategorii typujących i w kategorii regionów.
 8. Liczba punktów typującego jest sumą punktów zdobytych przez tego typującego we wszystkich rundach. Analogicznie, liczba punktów regionu jest sumą punktów zdobytych przez ten region we wszystkich rundach.
 9. Zwycięzcą konkursu w kategorii typujących jest ten typujący, który po ostatniej rundzie będzie miał największą liczbę punktów. Analogicznie, zwycięzcą konkursu w kategorii regionów jest ten region, który po ostatniej rundzie będzie miał największą liczbę punktów.
 10. Jeżeli dwoje lub więcej typujących bądź regionów po ostatniej rundzie będzie miało tę samą liczbę punktów, to zajmą oni wspólnie to samo miejsce.
 11. Nazwy regionów biorących udział w konkursie są ustalane przez prowadzącego serwis.
 12. Odpowiedzialnym za prowadzenie konkursu jest Radosław Popławski (f1@projektf1.com).

§ 2. Zasady typowania wyników

 1. Wyniki typować można tylko za pomocą formularza znajdującego się na tej samej, co regulamin, stronie WWW i przy spełnieniu podanych w nim warunków.
 2. Typowanie polega na wprowadzeniu do formularza swoich danych, oddaniu siedmiu pojedynczych typów poprzez wprowadzenie w odpowiednie pola sześciu różnych kierowców, którzy ukończą wyścig na miejscach od 1 do 6, zwane dalej polami od 1 do 6, oraz na wprowadzeniu kierowcy, który wyścigu nie ukończy, do odpowiedniego pola, zwanego dalej polem 7.
 3. Konieczne jest tylko wypełnienie pól pozwalających na zidentyfikowanie typującego. Wypełnienie pozostałych pól nie jest obowiązkowe.
 4. Zabronione jest typowanie jednego kierowcy na więcej niż jednym miejscu.
 5. Dopuszcza się wytypowanie tego samego kierowcy na dwóch polach pod warunkiem, że jednym z tych pól będzie pole 7.
 6. Jeżeli w danej rundzie typujący nadeśle więcej niż jedno typowanie, to wszystkie typowania, oprócz ostatniego, są unieważniane.

§ 3. Sposób obliczania punktów w rundzie

 1. Typujący otrzymuje punkty za każdy pojedynczy typ w polach od 1 do 6 tylko wtedy, gdy wytypowany kierowca zostanie w wyścigu sklasyfikowany.
 2. Typujący otrzymuje punkty za pojedynczy typ w polu 7 tylko wtedy, gdy wytypowany kierowca wystartuje w wyścigu, ale nie zostanie sklasyfikowany, wykluczony ani zdyskwalifikowany.
 3. Liczba punktów przyznanych za każdy pojedynczy typ w polach od 1 do 6 jest równa liczbie samochodów, które zostały sklasyfikowane po wyścigu, pomniejszonej o wartość bezwzględną z różnicy pomiędzy miejscem, na którym typujący typował danego kierowcę, a faktycznie zajętym przez tego kierowcę miejscem w wyścigu.
 4. Liczba punktów za trafne wytypowanie pola 7 jest równa liczbie samochodów, które zostały sklasyfikowane po wyścigu.
 5. Za niewypełnione pole lub unieważniony pojedynczy typ nie przyznaje się punktów. W przypadku niewypełnienia pola 7 przyjmuje się, że typujący wytypował, że wszystkie startujące w wyścigu samochody zostaną sklasyfikowane.
 6. Za wysłanie wypełnionego formularza typujący otrzymuje dodatkowo 5 punktów dodatkowych, przyznawanych po zakończeniu danej rundy.
 7. Punktacja typującego w rundzie jest równa sumie punktów przyznanych za wszystkie pojedyncze typy, obliczonych na podstawie postanowień pkt. od 1 do 5, oraz liczbie punktów dodatkowych, o których mowa w pkt. 6.
 8. Punktacja regionu w rundzie jest równa liczbie punktów tego typującego z danego regionu, który uzyskał największą liczbę punktów w tej rundzie.
 9. Punkty w każdej rundzie przyznaje się po opublikowaniu nieoficjalnych rezultatów, odpowiadającemu rundzie, wyścigowi.
 10. Jeżeli w późniejszym okresie wyniki, odpowiadającemu rundzie, wyścigu zostaną zmienione, to punktacja typującego w konkursie zostanie dostosowana do aktualnych wyników wyścigu.

§ 4. Odwołania

 1. Każdy typujący ma siedem dni, licząc od daty wysłania listu do typującego z jego punktacją, na złożenie odwołania wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołania złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych okolicznościach.

§ 5. Sankcje

 1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez typującego prowadzący konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia pojedynczego typu, unieważnienia typowania lub wykluczenia typującego z konkursu.

§ 6. Pozostałe

 1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane jednoosobowo przez prowadzącego serwis.
 2. Wszystkie zmiany danych osobowych bądź adresu poczty elektronicznej należy zgłaszać prowadzącemu serwis.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych typującego tylko i wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu.

Odpowiedzialny za prowadzenie konkursu: Radosław Popławski.

Podziękowania dla Aleksandra Jedenaka za konsultację prawną.

Regulamin przyznawania nagród w konkursie F1LC w roku 2004

Do góry
formula1.com | F1-Live! | motorsport.com | ITV–F1 | Formuła 1